Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ayurnatur.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.ayurnatur.sk je:

ayurnatur s.r.o

Teslova 38/30

821 02 Bratislava

IČO: 44 543 841

IČ DPH: SK2022736958

Zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo

živnostenského registra: 110-171237.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (fyzická osoba), riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

 1. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo, alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Objednávku je možné uskutočniť formou objednávkového formuláru na stránke internetového obchodu, formou telefonickej komunikácie, prípadne emailom. Od momentu potvrdenia objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez akýchkoľvek výhrad súhlasí.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z., má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy je potrebné uskutočniť v písomnej podobe, zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedeného v bode 1. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom a nepoškodenom balení do 14 dní.  V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcemu odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar, poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu po vrátení predmetného tovaru najneskôr do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických (napr. kozmetické prípravky, mydlá a pod.) alebo iných dôvodov (napr. otvorené balenia výživových doplnkov a pod.). Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

 

 1. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Na predávaný tovar, pokiaľ to nie je určené inak (napr. je na obale uvedený dátum spotreby alebo minimálna trvanlivosť), je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak:

– ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. má právo na výmenu veci.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

– ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar

riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,

– ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

 1. Možnosti platby

V internetovom obchode www.ayurnatur.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu nasledovným spôsobom:

- Platba prevodom na účet

- Platba kartou online

- Dobierkou pri prevzatí tovaru

 

 1. Spôsoby doručenia

Osobný odber – priamo v našich priestoroch na Teslovej 38/30, 821 02Bratislava – osobný odber je zadarmo

Packeta

Kuriér GLS

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Dodacia lehota závisí od toho, či je je daný výrobok skladom u predávajúceho, u dodávateľa alebo momentálne nie je k dispozícii. Ide o prípade pri tovare, ktorý môže byť na stránke uvedený ako tovar skladom, ale medzičasom sa vypredal.

 

 1. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane 20% DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme nevyhnutné, teda základné osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Teda sú nevyhnutné na plnenie zmluvy. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne zaslať email so žiadosťou o ich vymazanie.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ayurnatur.sk uvedený v bode 1 týchto OP týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri zadávaní osobných údajov pri objednávke v e-shope nakladá v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Doručovacie spoločnosti, ktorým sú postúpené základné osobné údaje potrebné k doručeniu objednávky:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., 

Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec 

IČO: 36624942 

zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, Vložka č. 9084/S

PACKETA??

 

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

 1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 3. Doba uchovávania osobných údajov – osobné údaje našich zákazníkov sú uchovávané len po dobu vybavenia objednávky. Na zákazníkmi uvedené kontaktné údaje nebudú zasielané žiadne reklamné informácie.

 

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania tzv. cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

 1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti. Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm.
 3. a) Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 4. Doba uchovávania osobných údajov – súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy.

Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

 

 1. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči objednávateľovi je:

Slovenská obchodná inšpekcia,

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Kontakty:

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.:

02/ 58272 172-3, 02/58272 104

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu či doplnenie týchto všeobecných obchodných podmienok.  Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.